Wat is een 'klassiek' functioneringsgesprek?

Wat is een 'klassiek' functioneringsgesprek?

We spreken van een ‘klassiek’ functioneringsgesprek wanneer dit gesprek eenzijdig gevoerd wordt: het functioneren van enkel de medewerker wordt besproken. De leidinggevende geeft enkel input over zijn of haar zienswijze op het functioneren van de medewerker. Het functioneren van deze leidinggevende staat niet ter discussie en wordt niet behandeld. In plaats van een 'klassiek functioneringsgesprek' kan dus beter gesproken worden van een 'beoordelingsgesprek'.

Er wordt vaak gesproken van ‘klassiek’, omdat dit past in de klassieke managementtheorie. Deze theorie kent Henry Fayol (1841-1925), als ingenieur en directeur in dienst van een grote kolen- en ijzermijn, als grondlegger. Zijn ervaringen en inzichten zijn in meerdere boeken vastgelegd, waaronder het beroemde basiswerk uit 1916: ‘General and industrial management’. Deze theorie is met de uitgangspunten van Scientific Management (Frederick Taylor) en de Bureaucratie (Webster) een belangrijke basis voor wat de ‘klassieke organisatiekunde’ genoemd wordt.

In een klassiek functioneringsgesprek wordt enkel de medewerker beoordeeld, niet de leidinggevende.

Deze klassieke theorie gaat er vanuit dat managers als taak hebben werk zoveel mogelijk te coördineren, plannen en controleren. Voor medewerkers is het zaak zoveel mogelijk eenduidigheid te scheppen in keuzes, omgeving en bevelen. Deze theorie wordt geschikt geacht in een stabiele en eenduidige omgeving.

Omdat de huidige omgeving van bedrijven steeds meer als dynamisch beschreven kan worden, wordt deze klassieke managementtheorie als achterhaald beschouwd. Het klassieke functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek wordt daarom gezien als achterhaald.

Om mensen in deze tijd optimaal te laten functioneren is een modernere aanpak vereist. In deze moderne visie op functioneringsgesprek is het functioneren van de leidinggevende onderwerp van gesprek, worden naast werkaspecten ook privézaken besproken en is er aandacht voor persoonlijke ambities en drijfveren van de medewerker en/of leidinggevende.

Met MyVIP heeft WELDER een digitaal product ontwikkeld, waarmee je kunt borgen dat functioneringsgesprekken op een moderne manier gevoerd worden. Omdat het 10 flexibel in te plannen gespreksmodules hebt, hoef je het niet direct 180 graden anders te organiseren. Langzaam kunnen modules toegevoegd of weggelaten worden. Zo neem je elke medewerker en leidinggevende langzaam mee naar een moderne manier van functioneringsgesprekken. Meer weten? Bekijk onze werkwijze of vraag een vrijblijvende demo aan!

Interessante links:

Start nu en draai MyVIP al voor €180 per organisatie per maand