Het échte verhaal over ziekteverzuim

oktober 2019

Het ziekteverzuim is binnen veel organisaties een KPI waarop gestuurd wordt. Waarschijnlijk omdat verzuim direct financiële kosten met zich meebrengt. Zo hebben medewerkers recht op het (deels) doorbetalen van het loon, moeten de werkzaamheden door een ander gedaan worden en heb je als werkgever te maken met productie- en/of omzetverlies. Gemiddeld kost een verzuimdag zo 250 euro. Zaak om verzuim goed te begrijpen dus.

Opbouw van verzuim

De Nederlandse werknemer verzuimt gemiddeld 4 van de 100 werkdagen (4%) en 1x per jaar. Een gedeelte van dit verzuim is niet-beïnvloedbaar. Bijvoorbeeld door ziekte of griep. Gemiddeld is dit zo’n 2% voor de meeste bedrijven. Er zijn voorstanders van een focus ook op deze groep verzuimers. Zo hoeft ziekte niet altijd te leiden tot verzuim en kan iemand met een ziekte wellicht ander werk voor je doen. Vanuit WELDER wordt geadviseerd een focus te leggen op de overige verzuimers.

Bijna de helft (42%) van de verzuimdagen is namelijk werkgerelateerd. Dat is de reden dat verzuim in Nederland hoger is dan in de meeste andere Europese landen, verzuim hoger is in tijden van een laag werkloosheidspercentage en verzuim onder ZZP’ers lager is dan onder werknemers.

Van de werkgerelateerde verzuimdagen heeft ruim de helft te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Als we kijken naar de totale kosten (in plaats van dagen) van verzuim, is dit percentage nog hoger: 62%. Psychosociale arbeidsbelasting komt namelijk meer voor onder werknemers met hogere inkomens. De ArboBalans van TNO neemt hier echter alleen de doorbetaalde loonkosten als graadmeter; in werkelijkheid is dit percentage nog hoger. Een belangrijke focus dient te liggen op dit deel van het verzuim.

Échte verzuimreductie

Op korte termijn kan het verzuim teruglopen wanneer er een focus aangebracht wordt in het vastleggen en registreren van verzuim. Leidinggevenden die medewerkers actiever nabellen wanneer zij verzuimen, kan een prima korte-termijn oplossing zijn om het verzuim terug te brengen.

Structureel wordt het verzuim verlaagd wanneer binnen de organisatie:

  • Structureel met elke medewerker het goede gesprek gevoerd wordt, waaronder over betrokkenheid en psychosociale arbeidsbelasting.
  • Betrokkenheid en vitaliteit structureel gemeten wordt, zodat helder is waar de kans op verzuim het hoogst is wanneer externe omstandigheden wijzigen
  • Leidinggevenden de juiste skills bezitten om werkgerelateerd verzuim of psychosociale arbeidsbelasting vroeg te herkennen en hiermee om te gaan.

Interessante links:

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=179

https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100596&att_Id=4911

Start nu met jouw medewerkers-app voor €180 per maand